30 กันยายน 2552

- เขาคิชกูฏ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โปรดติดตาม "ชมรมโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐" www.by980.org

บอกทางบุญ ค้ำจุนโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาและปฎิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ

๑.ด้วยความร้อนยังระอุแรง แม้เม็ดฝนโปรยลงมาเป็นระยะ ในห้องสัมนาก็ดี สถานที่ถวายน้ำปานะพระก็ดี ห้องพยาบาลเกี่ยวกับสงฆ์อาพาธก็ดี ยังต้องขอเสริมเติมอุปกรณ์ให้ได้ใช้สอย เพื่อประโยชน์และความสำเร็จร่วมกัน ขอเชิญท่านเศรษฐีใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพ ดังนี้

๑.พัดลม ติดเพดาน จำนวน ๘ เครื่อง

๒.พัดลมตั้งโตั๊ะ จำนวน ๖ เครื่อง

๓.ผ้าขาวสำหรับปูเตียงพยาบาล ๕ ชุด

๔.หมอน กับที่แขวนน้ำเกลือ ๕ ชุด

๒.บุญอันเกิดจากการให้ธรรมะเป็นทาน มีอานิสงส์มาก ทางโครงการมีผู้ร่วมทำบุญอำนวยความสะดวกโดยสมบูรณ์แล้ว เพื่อผลของบุญกิริยาวัตถุให้ไพศาล จึงขอเชิญท่านร่วมอนุโมทนากองทานถวายภัตตาหาร ซึ่งพระสงฆ์ท่านฉันในบาตรทุกวัน ออกบิณฑบาตพร้อมกัน ฉันพร้อมกัน ขอเชิญทำบุญร่วมกันดังนี้

๑.ข้าวสาร อาหารแห้ง ผักสด เครื่องปรุง เข้าโรงทาน

๒.น้ำปานะ กาแฟ โอวัลติล นมข้น น้ำตาล

๓.ยารักษาโรค เข้ากองทุนโรงพยาบาล และยาสำหรับสงฆ์อาพาธ

๔.แสงสว่าง น้ำมัน ไฟฟ้า เครื่องปั่น และยานพาหนะ

๓.พระสงฆ์อยู่ร่วมกันจำนวนมาก ถึง ๖๐ องค์ นับด้วยจำนวนภิกษุมีมากที่สุด ขอเชิญอาสาสมัครไปร่วมออกแรงทำบุญ แผนกเอกสาร อาหาร น้ำปานะ ที่พักอาศัย และพยาบาล ใครประสงค์จะทำงานออกแรงทำบุญ ขอเชิญติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การติดต่อกับโครงการ
ประธานโครงการฯ ท่านเจ้าคุณ พระราชรัตนรังษี(+91)-99-3587-7500
คุณสุภชัย วีระภุชงค์ หรือ นายสราวุฒิ ชลออยู่
ธนาคารธนชาติ สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 011-2-0-4526-3
e-mail: pranee_ch@thainakorn.com Phone:02-5559999ต่อ 1124
ฝ่ายเลขาตัวแทนประสานงาน +91 96-9583-8624
Email: kusinara980@gmail.com, bodhigaya980@gmail.com
Homepage: http://bodhigaya980/blogspot.com
http://www.by980.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ ๘ พ.ย.๒๕๕๒ พิธีปิดโครงการฯ

  • ๑๑ พ.ย.๒๕๕๒ ออกจากสถานีรถไฟโมกุลสราย-เฮาร่าห์ สนามบินกัลกัตต้า
  • ๑๐ พ.ย.๒๕๕๒ เดินทางไปยังพาราณสี เพื่อขึ้นรถไฟ
  • ๘ พ.ย.๒๕๕๒ พิธีปิดโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ
  • ๒๐-๒๕ ตุ.ค. ๒๕๕๒ ศึกษาวิเคราะห์สรุปงานอบรมโครงการของแต่ละกลุ่ม
  • ๑๘ - ๑๙ ตุ.ค. ๒๕๕๒ เดินทางสู่ พาราณสี ร่วมรับงานกฐินสามัคคี
  • ๑๖-๑๗ ตุ.ค.๒๕๕๒ ศึกษาวิเคราะห์งานภาคสนาม
  • ๑๕ ตุ.ค.๒๕๕๒ ตรวจร่างการยพระสงฆ์กลับจากพาราณสี
  • ๙-๑๔ ตุ.ค. เดินทางสู่ พาราณสี สถานที่แสดงปฐมเทศนา แม่น้ำคงคา รามนคร
  • ๖ ตุ.ค.คุณนวลจันทร์ เพียรธรรม NC ทัวร์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล กับพระสงฆ์
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้